kontakt
adres: Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

AKTUALNE SZKOLENIA OTWARTE

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – możliwości dofinansowania szkoleń w 2018 roku

Informujemy, że w 2018 roku nadal istnieje możliwość dofinansowania szkoleń Państwa pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Poniżej podajemy informacje istotne dla osób zainteresowanych ubieganiem się
o dofinansowanie.

 

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to cześć Funduszu Pracy przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu nieadekwatnych kompetencji do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Priorytety wydatkowania środków z KFS w 2018 roku:

1) ) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na jakie działania można otrzymać dofinansowanie?

  • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatyw pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku podjętym kształceniem.

Ile wyniesie dofinansowanie?

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej.

 

Rzetelny Partner w realizacji szkoleń odlewniczych

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich oferuje odlewniom pełny zakres specjalistycznych szkoleń odlewniczych, dedykowanych inżynierom, technikom i robotnikom.

STOP ma ogromne doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń branżowych zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej. Może pochwalić się efektywną realizacja szkoleń w wielu zakładach odlewniczych – począwszy od małych zakładów, poprzez przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże wiodące polskie odlewnie.

Na przełomie ostatnich trzech lat przeszkoliliśmy 374. pracowników w tym także w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

STOP jest jednostką szkoleniową, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy zatem może być rzetelnym partnerem, wykonawcą w tego typu projektach.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową dostępną na stronie internetowej www.stowarzyszenie-stop.pl oraz przesyłania indywidualnych tematów szkoleń, które mogłyby być dofinansowane przez KFS. Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Katarzyna Liszka 12 352 39 60, 780 158 463,
e-mail: szkolenia@przeglad-odlewnictwa.pl

Zachęcamy do wykorzystania możliwości rozwoju kompetencji swoich pracowników
i dopasowania ich do bieżących wymagań rynku oraz Państwa przedsiębiorstwa, tym bardziej, że jest to możliwe przy niewielkim własnym nakładzie finansowym.

 

Opublikowano: 12.02.2018, Stowarzyszenie Odlewników